BETON TOWAROWY

BRUKARSTWO

SPRZEDAŻ KRUSZYW

ROBOTY ZIEMNE

WYBURZENIA

Trans Oder Plus s.c.

PRODUCENT BETONU

Niezależnie od tego, czy budujesz dom, projektujesz budowę instytucji kulturalnej, hipermarketu, parkingu czy nowoczesnego biurowca, jednym z najważniejszych surowców będzie beton. Ze względu na to, że odgrywa on tak ważną rolę w przypadku każdego obiektu, powinieneś wybrać pewną firmę, która dostarczy najwyższej jakości materiały budowlane na czas.

Nasze przedsiębiorstwo z siedzibą w Gubinie zajmuje się produkcją wytrzymałego betonu, zgodnego z wszystkimi niezbędnymi normami technicznymi. Proponujemy między innymi warianty towarowe, stabilizacyjne, wodoszczelne, mrozoodporne czy posadzkowe.

Oprócz samego betonu, nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług budowlanych, takich jak brukarstwo, sprzedaż i transport kruszyw, wszelkiego typu roboty ziemne, wyburzenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki i wiele innych. Klientami naszej gubińskiej firmy są zakłady wielu branż. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, terminowym dostawom braliśmy udział w budowie wielu obiektów prywatnych oraz użyteczności publicznej. A dzięki niezwykle bogatemu parkowi maszyn sprostamy nawet najbardziej wymagającym realizacjom.

Sprawdź naszą ofertę i przejrzyj galerię realizacji. Mamy nadzieję, że szeroki wachlarz usług oraz wieloletnie doświadczenie przekona Cię do skorzystania z naszych propozycji.

Najwyższa jakość zawsze na czas.

Celem na­szej co­dzien­nej pracy jest moż­li­wość spro­sta­nia ocze­ki­wa­niom i wy­ma­ga­niom każ­de­go Klien­ta, za­cho­wu­jąc przy tym naj­wyż­szy sto­pień bez­pie­czeń­stwa i fa­cho­wo­ści. Dzię­ki in­dy­wi­du­al­ne­mu po­dej­ściu do każ­de­go pro­jek­tu, a także ter­mi­no­wym dostawom zamówionych produktów oraz usług, je­ste­śmy nie­za­wod­nym part­ne­rem w re­ali­za­cji każ­dej in­we­sty­cji.